Pokreće Blogger.

petak, 30. studenoga 2007.

Zadnje poglavlje nastajanja HOS-a

Share & Comment
Šest klubova (OK „Ris“ Delnice, OK „Međimurje“ Selnica, OK „Vihor“ Zagreb, OK „Bjelovar“ Bjelovar, POK „Torpedo“ Rijeka, POK „Sljeme“ Zagreb) uputilo je predsjedniku Saveza zahtjev za sazivanje Izvanredne skupštine sa datumom 03. siječnja 2007. godine pošto predsjednik nije sazvao redovnu skupštinu saveza. Predsjednik Saveza iznova negira zahtjev, pa su na temelju Članka 25. Statuta HSOT-a predlagatelji 26. siječnja 2007. godine uputili svim članovima HSOT-a poziv za Izvanrednu sjednicu. Izvanredna sjednica Saveza je održana 03. veljače 2007. godine u Delnicama uz prisustvo svih članova Saveza te je ostvarila potpuni uspjeh. Donesena je jednoglasna odluka o razrješenju Darka Sakara sa mjesta predsjednika i za novog predsjednika je izglasan većinom glasova Karlo Gobec. Izglasan je jednoglasno novi Statut, te je odlučeno da će novo sjedište Saveza biti na području grada Delnica. Ovoga puta pritužbi na regularnost sjednice od strane članova Saveza nije bilo. Bitno je i podsjetiti da se na sjednici raspravljalo o tome da se u preambulu statuta ugradi odredba da se orijentacijom bavilo 50 godina u okviru HPS-a. Ovakvu preambulu predložile su članice POK Maksimir i Sljeme. U raspravi smo odbili ovaj amandman jer smo smatrali da je to miješanje u poslove drugog saveza a HPS nije nikakav službeni dopis uputio. Raspoloženje je u pauzi bilo naprotiv afirmativno. Isto tako, valja podsjetiti da je na sjednici usvojen statut kojim se priznaju sve grane sporta, ali je kasnije to trebalo usklađivati jer je UDU tražio da se uskladimo sa postojećom nomenklaturom. Ovo je izazvalo dodatne nesporazume kod nekih članica jer su mislile da "opet IO nešto mulja"

Međutim, HPS je shvativši situaciju da HOS ima novog predsjednika koji ne namjerava biti pasivan i novo teritorijalno sjedište, započinje sa novim pravnim osporavanjem registracije saveza u gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba gdje se nalazi zbirka dokumenata Saveza. Angažiraju odvjetnika Žarka Adameka koji u ime klubova – članova KO HPS-a (POK „Maksimir“ Zagreb, POK „Sljeme“ Zagreb, OK „Jelen“ Jastrebarsko, OK „Lokve“ Lokve, HOD „Mihanović“ Zagreb) piše zahtjev za osporavanjem registracije Saveza Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba (ur.br.:015/DB/07 od 06. srpnja 2007. godine). Također se traži i inspekcijski nadzor saveza. Saznanja o ovom postupku imali su pojedini članovi skupštine saveza, ali su ponovo "zaboravili" informirati savez i Izvršni odbor.
Cijela stvar se dodatno komplicira pokretanjem rada u sada već zamrloj KO HPS-a. KO HPS-a se sastala dana 22. ožujka 2007. godine, te je na svojoj 113. sjednici obnovila orijentacijsku aktivnost unutar HPS-a. Ovo je bio nastavak priće oko KOT-a „dr. Ivan Merz“ Zagreb čiji je predsjednik izabran za novog pročelnika. Tada se otkrilo za čiji je račun Dario osnivao klub. Koristi od toga imao je samo on i HPS koji ga je za tu akciju podmazao. Na sjednici KO Dariju su mandat potvrdili prisutni predstavnici POK „Maksimira“ Zagreb, POK „Sljeme“ Zagreb, OK „Lokve“ Lokve, HOD „Mihanović“ Zagreb, OK „Jelen“ Jastrebarsko i KOT „dr. Ivan Merz“ Zagreb. Ponovo je do izražaja došao dualizam od kojeg naviše koristi imaju pojedinci i klubovi koji sjede na „dvije stolice“. Kasnije su se neki ovlašteni predstavnici klubova kleli da nisu znali da će pojedini njihovi članovi otići na taj sastanak. Dojam je da su ljudi koji su došli skupljeni sa ulice.
Neki od tih ljudi sutra će se kandidirati i za tijela upravljanja HOS-a. Za tijela upravljanja saveza kojem su samo nekoliko mjeseci ranije okretali leđa. Da se potsjetimo...na sjedinici su bili Dario Štambuk (KOT dr. Ivan Merz), Martina Bedeković (OK Jelen), Ivan Ivica Penić (HOD Mihanović), Ivo Tišljar (POK Maksimir), Ana Ješovnik (OK Lokve) i Ivan Hapač (POK Sljeme).


Nakon skoro godinu dana blokade, Izvršni odbor se sastao na četvrtoj sjednici koja se održala 24. veljače 2007. godine u Zagrebu. Vršitelj dužnosti tajnika Saveza Anton Z. Krivokapić je razriješen dužnosti, te je za novog tajnika imenovan Alen Tadijanć. Izvršni odbor je nastavio sa operativnim djelovanjem čekajući da zbirka dokumenta preseli sukladno odluci o teritorijalnom rješavanju predmeta udruga u Ured za državnu upravu u Delnice. Cijeli postupak preseljenja je trajao preko mjesec dana te je krajem ožujka predmet napokon stigao u Delnice na obradu. Ured državne uprave zatražio je usklađivanje odredba Statuta koje su prelazile pojam nomotehničkih izmjena te jedino takve promjene Statuta mogu odobriti članovi Skupštine. Prišlo se na prijedlog Ureda državne uprave organizaciji radnog sastanka članova skupštine HSOT-a koji je održan u Zagrebu, 04. svibnja 2007. godine uz prisustvo voditelja Ureda državne uprave iz Delnica dip. iur. Zdenka Holenko. U međuvremenu je ponovo odbijena žalba HPS-a, a dolazi se i prvi put do spoznaja o svim predmetima koje su pojedine udruge i pojedinci upučivali na račun HSOT-a. Klupko se počelo otpetljavati, a na vidjelo dolaze i neke druge pikanterije. Uvidom u dokumentaciju saveza dolazi se do nevjerovatnog otkriča da zapisnik sa osnivačke skupštine ne odgovara onome koji su potpisali ovjerovitelji zapisnika. Prikupljene su izjave ovjerovitelja zapisnika (Gobec D, Perković E, Čedomil G.) iz kojih se nedvosmisleno moglo ustanoviti da su pojedine stranice zapisnika suštinski mijenjane, a da je zadnja stranica sa potpisima priložena u originalu. Izlazi na vidjelo pozadina igre koju su odigrali Krivokapić i Sakar. Izvršili su usklađivanje zapisnika i statuta kako je njima i nekima odgovaralo (ne poštujući odluku skupštine da IO izvrši potrebne nomotehničke izmjene) a intencija je očita bila da se koncentrira vlast u rukama tadašnjeg predsjednika. Izbacivanjem iz zapisnika ovlasti dopredsjedniku da zastupa savez koju mu je dala osnivačka skupština, ostvarili su blokadu saveza gotovo godinu dana.
Savez je prvu veću pobjedu na svom putu ostvario kada je Hrvatski olimpijski odbor 25. travnja 2007. godine održao 34. sjednicu Vijeća HOO, na kojoj je utvrđena nova nomenklatura športova i športskih grana u Republici Hrvatskoj. Orijentacija dobiva status športa sa jasno definiranim športskim granama (orijentacijsko trčanje, MTB-orijentacija, precizna orijentacija i skijaška orijentacija), a kao nositelj sporta navodi se Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje.

Ovakvo priznanje bila je posljedica pravnog tumačenja po kojemu nacionalni sportski savez nemora biti članom HOO-a da bi imao status nacionalnog saveza. HOO je priznao i prihvatio tu činjenicu, a u HPS-u su ostali zatečeni. Novi zakon o športu im nimalo nije išao na ruku i polako su počeli tražiti kako uzmaknuti, a da se ne osramote.

UDU iz Delnica izdaje novo rješenje 11. svibnja 2007. godine, te Savez započinje sa normalnim operativnim funkcioniranjem. Savez je razvrstan prema nacionalnoj klasifikaciji u udruge više razine, upisan je u registar športskih udruga, otvoren je poslovni račun, izrađeni su pečati, te se otpočelo sa pripremom zamolbe za prijem i elaborat koji će se dostaviti HOO-u.

Iako je kao pravna osoba savez postojao već više od godinu dana, IO je želio u elaboratu koji je pripremao prikupiti izjave članica koje su participirale u njegovom radu da priznaju nadležnost HOS-a kao nacionalnog športskog saveza. Iako smo znali da je zakon na našoj strani, na ovaj način željeli smo dodatno ojačati svoju poziciju. Međutim, pojedine udruge u kojima je utjecaj HPS-a još uvijek bio jak, reagirale su neafirmativno, neke se uopće nisu željele na taj način izjašnjavati dok su se neke izjasnile da će priznati nadležnost HOS-a u trenutku prijema u HOO. Ovo je naravno bio pravni nonsens jer su se te udruge stavile iznad zakona. Što više neke udruge koje su bile osnivaći HOS-a nisu priznavale njegov status. Što reći o tome? A što reći o tome da sam kao koordinator ove aktivnosti nazvan prevarantom od strane Andrije Tusića - člana Skupštine HOS-a? Ja sam dakle bio prevarant koji sam tumačio zakon onako kako ga je tumačio HOO i njegova pravna služba, dakle prevaranti su svi oni koji su pisali Zakon o športu i oni koji ga provode u praksi.

Dana 30. svibnja 2007. godine, HSOT službeno predaje svoju kandidaturu za prijem u članstvo HOO. Nakon pregleda od pravne službe HOO, zatraženo je da se ime i djelatnosti Saveza usklade sa novom nomenklaturom športova i športskih grana. Slijedila je nova izvanredna skupština i konačno ostvarivanje onoga što je definirano na osnivačkoj skupštini - HOS-a sa 4 grane orijentacijskog športa. Predsjednik Saveza saziva novu Izvanrednu sjednicu Skupštine koja se održala u Delnicama 07. srpnja 2007. godine i od toga dana je izglasan toliko željeni naziv saveza: Hrvatski orijentacijski savez, sa sjedištem na adresi: Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6 u Delnicama. Ured državne uprave u Delnicama je 13. srpnja 2007. godine donio novo rješenje na temelju kojeg je usklađen rad u Savezu prema naputcima pravne službe HOO.

No i u ovo doba insajderi i HPS ne miruju. Još u lipnju oz osudu takvog postupka od strane IO na europsko prvenstvo mladih (EYOC) koje se održalo u Mađarskoj otputovala je tzv. Reprezentacija Hrvatske koju sačinjavaju natjecatelji iz POK „Maksimira“ i OK „Lokava“. Iako je postojala mogućnost konkretnog dogovora oko nastupa svih hrvatskih natjecatelja bez obzira na pripadnost klubu i članstvo u HPS-u, do toga nije došlo, te su na natjecanju nastupile osobe koje svojim rezultatima trenutačno nisu zasluživale nastup za reprezentaciju Hrvatske. Osoba koja je vodila reprezentaciju na natjecanju je bio Dario Štambuk koji je tim nekorektnim postupkom nastavio sa omalovažavanjem i podcjenjivanjem djelovanja HOS-a, a po meni je to bilo još jedno u nizu njegovog nezakonitog postupanja.
Konačni administrativni uspjeh Saveza u Uredu državne uprave nije ostao neprimijećen od strane HPS-a koji je 13. kolovoza 2007. godine (dopis Ur.br:115/DB/07) uputio novi dopis HOO u kome iznova pokušava osporiti osnivanje Saveza. Evo i tog dopisa, a napominjem još jednom da je on došao u ruke IO-u nakon sjednice Viječa HOO-a 29.listopada, na kojoj smo trebali biti predloženi za prijem u članstvo, a točka je skinuta sa dnevnog reda. Već je bilo pripremljeno i pozitivno rješenje, a onda je ipak g. Čop odlučio prekinuti ovu sapunicu sa HPS-om.
Iz dopisa se vidi da glavni tajnik HPS-a želi priskrbiti za sebe titulu znalca prava jer je po tom dopisu HPS bio u pravu u svezi osnivanja HOS-a bez obzira što je dva puta u UDU doživio košaricu. Također, savezu se želi nametnuti titula nekorektnog razdruživaća iako je dvije godine ravnopravno skrbio o svim natjecateljima razoraznih udruga. HOS nikad nije ništa tražio od HPS-a osim ravnopravnog tretmana svih natjecatelja, a to nije dobio. Niti smo tražili imovinu, niti novce, ama baš ništa. Neznam što onda znači razdruživanje? Razdružuju se oni koji dijele nekakvu imovinu, poslove, novce, ...a zajednička povijest - to je nešto drugo. Berljak također navodi da HOS uopće ne interesira ulazak u IOF? Očito da nije pročitao statut HOS-a ili ga njegovi informatori nisu dobro informirali...Ono što je najveća ironija ovog dopisa je konstatacija da je HPS maknuo iz statuta sve vezano uz orijentaciju da nebi otežavao poziciju HOS-a. Ako je vjerovati osobama u pravnoj službi HOO-a, situacija je ipak malo drugačija. Naime, HPS je pokušao kod njih progurati novi statut, a zatim mu je pravna služba HOO-a naložila da maknu sve vezano uz orijentaciju jer je orijentacijski šport poseban šport te se moraju uskladiti sa Zakonom. Očito je da neko nekome prodaje maglu i to vrlo vješto.

IO je po saznanju o skidanju sa dnevnog reda reagirao vrlo brzo. Dogovoren je sastanak u HOO sa glavnim tajnikom i pravnicom, a isti je realiziran 8.11. Na sastanku smo bili Damir g. i ja jer su i Predsjednik i Dopredsjednik u to vrijeme bili na vojnom prvenstvu. Ukratko, nakon sastanka izvjestio sam IO o slijedećim usuglašenim stavovima:

1. HOO je pripremio pozitivno mišljenje i daje nam puno pravo u našem zahtijevu za prijem.

2. HOO ne želi da mu se na skupštini kada se bude glasalo o prijemu (a to će biti 27.12.2007.) desi prijepor po ovom pitanju i želi prije skupštine da HOS i HPS raščiste nesporazume.

3. Dogovoreno je da HOO posreduje u razgovorima sa HOO i g. Čop je obećao svoju pomoć. Dogovoreno je da to bude u najskorije vrijeme radi brojnih obveza nas i njih.

4. g. Čop smatra da su nesporazumi minorne prirode i da su lako riješivi što je i bio naš stav.

5. HOS je nacionalni sportski savez i bez prijema u HOO, i tu činjenicu nitko ne osporava. HOO će izdati potvrdu HOS-u da je nacionalni sportski savez na njegov pismeni zahtijev. Tu potvrdu HOS može koristiti u obračanju IOF-u sa zahtijevom za promjenom nositelja - nacionalnog saveza. O istom se mora izvjestiti i HPS i od njih zahtijevati (zamoliti) da i u svoje ime o tome izvjesti IOF (ovo i nije uvijet, ali je preporuka da barem HOS prema HPS-u isto učini).

6. Članstvo u HOO-u nemože biti preduvjet za prijem u IOF već je potrebno samo dokazati da je savez -nacionalni sportski savez. S ovom činjenicom s punim pravom možemo preuzeti i nastupe reprezentacija, a da smo to mogli i ranije je činjenica, ali to nismo znali. (neki su tvrdili drugačije)

7. HOO će rezervirati sredstva za HOS po programima koje su nekada koristili u HPS-u (u ovoj fazi) te će ih odobriti nakon prijema.

8. HOO će uputiti službeni dopis HPS-u i HOS-u da razriješe nesuglasice međusobnim dogovorom.

Na sastanku je atmosfera dakle bila vrlo pozitivna i afirmativna po naš savez i g. Čop je doslovce rakao da je svjestan da je ovo samo jedna igra, ali je isto jasno dao do znanja da HOO neće dozvoliti da HPS sprijeći ulazak u HOO HOS-u ukoliko nema valjanih razloga, a on ne vidi neke valjane razloge pošto smo svu zakonsku regulativu ispoštovali. Tada smo dobili i prvi dopis koji je HPS slao u HOO još u prosincu 2006-te. gđa Vrbek nam je dala pravo da oba ova dopisa možemo koristiti za svoje svrhe. Također, zaključeno je da je jedini nekakav opravdani zahtjev HPS-a da se u temeljne dokumente saveza ugradi činjenica o postojanju o-športa 50tak godina u okviru HPS-a. Upoznao sam g. Čopa da smo mi već u savezu raspravljali o ovakvoj odredbi, ali ju Skupština nije prihvatila pošto je inicijativa došla od strane naših članica, a ne od HPS-a.

Dobivši ovakva relevantna tumačenja i potporu, 9. studenog je (uz potporu HOO-a) promjenjen nosioc u IOF-u (neki će reči primljen je HOS u IOF, ali povijest kaže drugačije) te su ujedno prenesene mjerodavnosti na HOS na međunarodnoj razini. Po meni, ovo je učinjeno sa zakašnjenjem od gotovo 2. godine jer smo već u ožujku 2006.-te imali pravo na ovakvu odluku, ali je ona blokirena od poznatih HPS-ovih insajdera (Krivi, Tišljar, Štambuk, Sakar and co.).
Nakon usuglašavanja, u HOO je dana 19. studenog 2007. godine održan sastanak HOS-a i HPS-a. Detalje u vezi sastanka možete iščitati i u zapisniku sa 11. sjednice IO-a. Ono što je možda nevidljivo iz zapisnika je sam tijek odvijanja tog sastanka, a koji je tekao tako da je HPS prvo dobio jezikovu juhu od g. Čopa koji ih je prozvao da su neozbiljni. Sušina razgovora išla je na slijedeći način:
1) Karlo je pitao pravnicu koje bi bile pravne posljedice klauzule o 50 godina orijentacije u HPS-u po naš savez. Pravnica je predložila da se isto regulira u Izvorišnim osnovama na način kako to ima HOO. Isto tako rečeno je da nema u tom slučaju pravnih posljedica.
2) Čop je vrlo jasno izrazio negodovanje zbog čega na sastanku od strane HPS-a nije bilo ni Berljaka ni Kraljevića te zbog toga što su gospoda bili "bez mandata" te su rekli da su poziv dobili prekasno. On im je dokazao da su poziv dobili na vrijeme. Na sastanku je bio Dario, Hapač i Dado Novak.
3) Isto tako Čop im je jasno rekao da HOO neće dopustiti HPS-u sprječavanje prijema HOS-a u HOO ukoliko nema opravdanog razloga, a on smatra da nema opravdanog razloga.
4) Pitanje zbog čega je primanje HOS-a skinuto s dnevnog reda prijašnje sijednice viječa bilo je upravo usmjereno k tome da se savezi na ovakav naćin nađu te da se spriječi prijepor na skupštini HOO-a kada bi se glasalo o prijemu.
5) Ivica je nakon toga pitao Dadu što oni u stvari žele. Nakon toga Dado je rekao da oni samo žele da se činjenica o postojanju 50 godina sporta unutar HPS-a ugradi u naše temeljne dokumente. Nakon toga je malo diskutirano o tome u smislu na što smo upozorili izaslanstvo HPS-a da je to njihovo prvo službeno obračanje u ovom smislu HOS-u i da mi ne vidimo da tu ima nešto sporno te da ćemo to rado prihvatiti. Hapač je zatim nešto mrljao da to nije istina te da su Sljeme i Maksimir to predlagali i ranije nakon čega sam ja objasnio Čopu da smo mi smatrali neprihvatljivom takvu inicijativu jer je dolazila od strane naših članica, a zadirala je u povijest drugog saveza. Čop ništa nije rekao u svezi ovoga.

Dalje je stvar povijesti. U dva dana dogovoren je tekst Izvorišnih osnova, a u međuvremenu je potpisana i deklaracija izmađu dva saveza. Sa Dadom smo nakon sastanka bili na kavi i raspravili smo što nas je kod njih smetalo, a Dario je kavu odbio...zbog čega - neznam, ali nagađam. Sutradan je održan i sastanak IO-a koji je donio odluke koje su potvrdile naš stav na ovom sastanku. Zanimljiv je bio i prijatan razgovor sa Dadom Novakom nakon ovog sastanka. Saznale su se mnoge činjenice, no namjerno ih neću ovdje iznositi.

Sada neki ovu našu pobjedu nazivaju porazom jer smo pod pritiskom iz HOO potpisali ovakvu povelju. Čitajte Tomine stranice. Istina je dijametralno suprotna. HPS se je pod pritiskom povukao te da bi izašao čista obraza iz ove izgubljene bitke ustrajao je na samo jednom jedinom zahtijevu (a čitajte njihove dopise pa iščitajte sve njihove zahtijeve). Predstavnici našeg saveza nisu morali pristati ni na taj zahtijev, te bi sigurno ušli u HOO i bez toga. No mi se ne sramimo naše povijesti. Mi nismo u zavadi sa planinarima. Ovdje je bilo samo riječ o sukobu koncepcija nastanka jednog saveza, o sukobu vodstva dva saveza. Ne o sukobu planinara i orijentacista.

Zbog toga je i IO odlučio da se prvo priznanje saveza za razvoj orijentacijskog sporta dodijeli upravo HPS-u. Da se razumijemo, ono se ne dodijeljuje ni Kraljeviću, ni Berljaku, ni Novaku, već se dodijeljuje svim onim ljudima koji su unutar HPS-a svih ovih godina radili na dobrobiti orijentacijskog športa.

Održana je i sjednica viječa HOO-a nakon ovog našeg sastanka i preporučen je prijem HOS-a u HOO.
27.12.2007. HOS će postati članom HOO. Time će biti okrunjena težnja svih onih orijentacista koji su radili na tome da u svojstvu samostalnog nacionalnog saveza djeluju, natječu se i ostvaruju pobjede, u savezu priznatom od strane vrhovnog športskog tijela HOO-a i vrhovne međunarodne federacije IOF-a.


Sutra su naši izbori. Kandidiran sam ponovo u IO od strane mojeg kluba. Nadam se ukoliko budem izabran da ću se u narednom mandatu manje baviti igrama i igricama, a više športom. Jedno poglavlje je iza nas, a otvaramo drugo...posla je još uvijek previše. Koji su ti ljudi koji su spremni primiti se posla, koji su oni koji će unijeti i nekakvi financijski kapital u savez, a koji su oni koji su spremni samo laprdati i mlatiti praznu slamu...odlučit ćete sutra. Kako ćete odlučiti - tako će vam i biti...nemojte poslije ponovo reči da niste znali, te kao nakon sjednice u drugom mjesecu nemojte ponovo samo nijemo slijegati ramenima.

Nego ste zavirili u KART-O TEKU...ima nova skripta koju mi je poslao Jan Kobah, a prikazije u google maps karte OK Međimurja...mrak.


Tags:

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

6 komentari:

 1. MISLIM DA NA EUROPSKOM NATJECANJU NISU NASTUPILI NATJECATELJI KOJI TO NISU ZASLUŽILI, TO JE SAMO TVOJA PRESPEKTIVA SVEGA.

  OdgovoriIzbriši
 2. SVI KOJI NEŠTO VRIJEDE DANAS SU U DELNICAMA I NE KAMPIRAJU NA NETU........DA LI JE TO TVOJA PERSPEKTIVA SVEGA.......

  OdgovoriIzbriši
 3. http://orientacist.blog.hr/
  blog Matije Razuma.

  OdgovoriIzbriši
 4. Komentirao bi ova dva komentara ali zaista neznam kako jer neznam što je pjesnik želio reči. Ja sam naravno bio danas u Delnicama kao i na gotovo svim trkama ove sezone kako kod nas tako i u Sloveniji, bio sam i na svim saveznim događanjima i na sastancima tijela saveza.

  Ovo nije dakako moja merspektiva već stav Izvršnog odbora koji je i prezentiran u jednom od zapisnika.
  Već sam u nekoliko navrata određenim ljudima rekao da ako se misle baviti saveznom problematikom, bolje da se upoznaju sa dokumentima saveza, prouće sve rezultate pa onda se drže one narodne "ispeci pa reci"

  Evo Matija, odmah uvrštavam blog u popis, a brišem one koji su dulje vrijeme neaktivni ili ugašeni...

  OdgovoriIzbriši
 5. bilo je onih koji su zaslužili, ali je bilo više onih koji nisu (npr. braća Horvat. Na kolko su trka ove godine bili? Mislim da najviše četiri i to zajedno!)

  OdgovoriIzbriši
 6. Nezasluženo je blaga riječ, jer se radi o neovlaštenom nastupanju, da ne kažemo o krađi. Kako god to štambuk i prijatelji žele prikazati radi se upravo o tome.
  IO nikada klinicima nije zamjerio na tom nastupu, ali je onima koji su odgovorni za to i koji su radili za vlastitu korist. Za razliku od Štambuka i HPS-a, HOS je samo nekoliko tjedana kasnije dozvolio nastup svima za reprezentaciju koji su odabrani od strane Izbornika bez obzira na člansku iskaznicu HPS-a na Thermenlandu u Mađarskoj.
  Isti taj štambuk je poslije kukao zašto mu djeca moraju trčati tako duge staze u reprezentaciji. E sada tko je tu lud.
  Damir

  OdgovoriIzbriši

 

Popular Content

Recent Posts

Why to Choose RedHood?

Copyright © ORIJENTIRANJE I ORIJENTACIJSKO PRIGOVARANJE | Designed by Templateism.com